Lista aktualności Lista aktualności

Wybory Społecznego Inspektora Pracy w Nadleśnictwie Dobrzany

W piątek, 14.07.2017 r. odbyły się wybory Społecznego Inspektora Pracy w Nadleśnictwie Dobrzany.

 Społeczna inspekcja pracy jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników. Inspekcja ta reprezentuje interesy wszystkich pracowników w zakładach pracy i jest kierowana przez zakładowe organizacje związkowe. Społeczna inspekcja pracy została powołana w trosce o poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w celu zapewnienia związkom zawodowym niezbędnych warunków do sprawowania skutecznej kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy.

 Społeczny inspektor pracy ma prawo kontrolować stan budynków, maszyn, urządzeń technicznych i sanitarnych oraz procesy technologiczne z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy. Oprócz kontroli maszyn i urządzeń inspektor może skontrolować przestrzeganie przepisów prawa pracy. W szczególności społecznego inspektora interesuje przestrzeganie postanowień układów zbiorowych i regulaminów pracy, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, młodocianych i osób niepełnosprawnych, urlopów i czasu pracy, świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

 W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy do zadań społecznego inspektora pracy należy opiniowanie projektów planów poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy i planów rehabilitacji zawodowej. Inspektor powinien także podejmować działania na rzecz aktywnego udziału pracowników zakładów pracy w kształtowaniu właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz oddziaływać na przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 W naszym nadleśnictwie tak ważną funkcję pełnił kolega Artur Nizio, przedstawił on w swoim sprawozdaniu wszystkie sprawy którymi się zajmował w trakcie mijającej kadencji, następnie swoje sprawozdanie złożył kolega Krzysztof Kopka pełniący funkcję inspektora BHP, omówił w nim wszystkie problemy i rozwiązane sprawy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w nadleśnictwie.

 W tajnych wyborach, na funkcję SIP na następną kadencję został ponownie wybrany kolega Artur Nizio.