Wydawca treści Wydawca treści

Nasza praca - łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Na terenie Nadleśnictwa Dobrzany położonych jest 9 obwodów łowieckich, w których gospodarkę prowadzi 8 kół łowieckich ze Stargardu Szczecińskiego i Szczecina gospodarując na łącznej powierzchni 98 626 ha. Inwentaryzacja zwierzyny przeprowadzona w 2012 roku wykazała występowanie w dzierżawionych obwodach: 734 jeleni, 3 818 saren, 959 dzików, 577 zajęcy, 290 bażantów, 387 kuropatw, 990 lisów, 147 borsuków, 258 jenotów, 266 kun, 81 tchórzy, 297 piżmaków.

Zwierzyna drobna bytująca na terenie naszego nadleśnictwa to lisy, zające, bażanty, kuropatwy, borsuki, kuny i inne.

Wśród zbiorników wodnych prawdziwy raj ma ptactwo wodne. Na potrzeby opracowania rocznych planów pozyskania zwierzyny, a także w celu określenia zabiegów hodowlanych i ochronnych w lesie niezbędne jest oszacowanie liczebności zwierzyny. Wynika z niego m.in., że na przestrzeni ostatnich lat stan populacji jeleniowatych systematycznie wzrasta.