Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Program Natura 2000 – ma na celu utworzenie w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa).

Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o jednolite prawo ma na celu optymalizację kosztów i spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów.
Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:
    obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
    specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i  zwierząt.
Podstawą wyznaczania obszarów Natury 2000 są kryteria naukowe.
Obszary Natura 2000 stanowią 40 proc. gruntów w zarządzie Lasów Państwowych, zajmują ponad 2,8 mln ha
Na terenie kraju obecnie są wyznaczone 144 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 823 obszary ochrony siedlisk (SOO), w tym 364 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty. Pokrywają one prawie 20 proc. powierzchni kraju.
Większość obszarów naturowych powstała na terenach leśnych. Stanowią one 40 proc. gruntów w zarządzie PGL LP, zajmują ponad 2,8 mln ha.

W Naszym Nadleśnictwie znajdują się następujące obszary Natura 2000:
   

    * Obszar Natura 2000 PLB 320008 Ostoja Ińska - obszar specjalnej ochrony ptaków, powierzchnia nadleśnictwa w granicach obszaru - 16 421,38 ha.


  *Obszar Natura 2000 PLH 320004 Dolina Iny koło Recza – specjalny obszar ochrony siedlisk /SOO/; powierzchnia nadleśnictwa w granicach obszaru – 202,72 ha.

  *Obszar Natura 2000 PLH 320005 Dolina Krąpieli - specjalny obszar ochrony siedlisk /SOO/;  powierzchnia nadleśnictwa w granicach obszaru - 112,65 ha.

  *Obszar Natura 2000 PLH 320051 Pojezierze Ińskie - specjalny obszar ochrony siedlisk /SOO/; powierzchnia nadleśnictwa w granicach obszaru - 5 628,62 ha.