Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Dobrzany znajdują się następujące rezerwaty:


 *„Głowacz" - rezerwat leśny o pow. 78,70 ha, utworzony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11.04.1985 r. w celu zachowania krajobrazu moreny czołowej na terenie najwyższego w byłym województwie szczecińskim wzniesienia (180m n.p.m.) oraz zróżnicowanych zbiorowisk roślinnych, przeważnie o charakterze naturalnym; * „Krzemieńskie Źródliska" - rezerwat przyrody nieożywionej o pow. 75,94 ha, utworzony Rozporządzeniem nr 62/2007 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29.10.2007 r. w celu zachowania źródlisk z rzadkimi zespołami roślinnymi i ostoi fauny. W skład rezerwatu wchodzi zespół dobrze zachowanych źródlisk, małe jeziorko Chotom, przez które wody ze źródeł spływają do jeziora Krzemień i las na brzegu jeziora Krzemień.
   W rezerwacie występują wychodnie warstw wodonośnych które rozwijają unikalne ekosystemy źródliskowe i bagienne. Uwagę należy także zwrócić na liczne wartości przyrodnicze. Najbogatszym zespołem roślinnym jest łęg olszowo-jesionowy. W drzewostanie dominuje olsza czarna. Dobrze wykształconą warstwę krzewów buduje: wawrzynek wilczełyko, jawor, leszczyna, trzmielina i porzeczka czarna. W warstwie zielnej występują: turzyca rzadkokłosowa i fiołek błotny. Na terenie rezerwatu stwierdzono blisko 170 gatunków grzybów makroowocnikowych.
   Przyrodniczą wartość terenu podnosi lokalizacja w obszarach Natura 2000: obszar specjalnej ochrony ptaków – Ostoja Ińska PLB320008 oraz specjalny obszar ochrony siedlisk – Pojezierze Ińskie PLH320067.* „Bórbagno Miałka" - rezerwat florystyczny o pow. 34,20 ha, utworzony Rozporządzeniem nr 74/2007 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29.10.2007 r. w celu zachowania i ochrony boru bagiennego z rzadkimi gatunkami roślin naczyniowych i torfowców.
   Bór bagienny – Vaccinio uliginosi-Pinetum wykształcił się głównie w części zachodniej i północnej kompleksu leśnego. W runie rosną m. in.: bagno zwyczajne, borówka bagienna, żurawina błotna, wełnianka pochwowata, modrzewnica zwyczajna, rosiczka okrągłolistna, turzyca nibyciborowata, turzyca pospolita oraz w miejscach bardziej suchych – wrzos zwyczajny.
   Przyrodniczą wartość terenu podnosi lokalizacja w obszarach Natura 2000: obszar specjalnej ochrony ptaków – Ostoja Ińska PLB320008 oraz specjalny obszar ochrony siedlisk – Pojezierze Ińskie PLH320067.* „Gogolewo" – rezerwat florystyczny o pow. 3,00 ha, utworzony w celu zachowania tzw. „antropogenicznych łąk pełnikowych"; położony poza gruntami administrowanymi przez nadleśnictwo.