Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Dominującym typem siedliskowym w nadleśnictwie jest LMśw. Przeważają siedliska lasowe – 69,8 %, bory stanowią 20,0 %, duży jest udział olsów – 9,8 %. Niewielkie zmiany w typach siedliskowych lasu związane są ze zwiększeniem się powierzchni zalesionej i nie zalesionej o 1232,54 ha.

Gatunkiem dominującym jest sosna, która jako gatunek panujący występuje na 34,7 % powierzchni.
Charakterystyczną cechą w porównaniu do średniej w RDLP Szczecin jest wysoki udział gatunków liściastych (54,6%).